Kallelse: Årsstämma Brf Ekparken 2018

Kallelse: Årsstämma Brf Ekparken
Tisdagen den 24 april 2017 i gemensamhetslokalen, Stora Kvinns Väg 80 kl 19.30

Kallelsen inklusive dagordningen bifogas, och dagordning även finns nedan.

Bilagarna:
Kallelsen med dagordningen
Motion: att ändra Brf Ekparkens stadgar enligt bifogade förslag
Utkast till ändringar till Brf Ekparkens stadgar, med reviderad text markerad i röd
Motion: motorvärmarstolpe för laddning av elbil
Motion: matavfall till biogas.

Obs: Årsrapporten samt revisionsrapporten kommer att skickas ut separat, två veckor innan årsstämman

Alla är varmt välkomna till årsstämman.

Dagordning

1.    Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2.    Val av ordförande på stämman

3.    Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4.    Fastställande av dagordning

5.    Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6.    Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

7.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

8.    Föredragning av revisionsberättelsen

9.    Beslut om fastställande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

10.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12.Beslut om arvoden

13.Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.Val av revisorer och suppleant

15.  Val av valberedning

16.  Övriga ärenden: 3 motioner:

  1. Revidering av Brf Ekparkens stadgar
  2. att föreningen gör det möjligt att, på egen bekostnad, byta ut insatsen i motorvärmarstolpe för laddning av elbil. Alternativt att föreningen installerar 1-2 snabba laddstationer som delas mellan medlemmarna
  3. Att vi börjar med matavfallshämtning.

Ekparkens årsredovisning samt stadgar finns att ladda ner på www.ekparken.se eller kan fås via mail info@ekparken.se.  Frågor inför stämman kan sändas till styrelsen.